krzyż

40 tekstów – auto­rem jest krzyż.

***

Jes­teś ulot­na, kwiatom po­dob­na
Zak­wi­tasz by opaść niepos­trzeżenie
A ja tylko:
Skra­dałem spoj­rze­nia nieopat­rzne
Chciałem zga­dywać gdzie upadniesz

Coś się skończyło, znikło, zmarniało
Pow­ra­ca wspom­nieniem niepew­nym, drżącym
Kwiatu po­dob­nym i tak ulotnym 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 września 2018, 07:40

Camelot

Ca­melot nie był wieczny;
Materialnie.
Jak ka­mień na ka­mieniu.

Co zaszło ? 
Niepos­kro­miona zmien­ność poglądów
dała wy­raz nieod­mien­nej na­tury ludzkiej.
Wo­bec te­go spal­my Szek­spi­ra ra­zem z Hitlerem.

Czyż nie jes­tem zlep­kiem draństwa ?
To by tłumaczyło piekło.
A co po­wodu­je wiarę w niebo ? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 września 2018, 00:31

Ciernie

Jest coś mie­dzy na­mi
Jak to naz­wać bez wiel­kich słów ?
Le­piej mil­czeć
Nie komplikować
Iść da­lej bez tchu
Żeg­nać dzień i nie wi­tać
Mieć chwi­le za ple­cami
I pełen ple­cak gwiazd
Które nig­dy nie rozbłysną
Tak jest le­piej
Tęskno­ta jest og­niem
To cierń w myślach
Zagłębia się i tra­wi gorączką
Wyr­wa­ny krwawi
Radzę Ci po­kochaj cier­nie głupcze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lipca 2018, 01:15

Krew

Sława dumnym
Nie jed­nej pieśni warta
Tym co mieli:
Roz­trzas­ka­ne głowy kolbą
I tym co na bru­ku spoczęli
I pod gruzami

Chwała w ogniu
Niesiona żagiew
Wol­ności naszej i cudzej

Bez pot­rze­by odchodzi
Ko­lej­ne po­kole­nie śmiertelnych
Chłopców i dziewcząt
Ileż słów niewypowiedzianych

Zawsze

Płuca pełne krwi
Po­cis­ki uwięzły w ścianie

Ziemia prze­to by­wa bezimienna
Choć wsiąka w nią gęsta krew 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 października 2016, 01:23

***

Upar­cie na­suwają się wnios­ki które mówią mi że
egzys­ten­cja by­wa ko­lizją eufo­rii z bólem.

Będąc sto­sun­ko­wo szcze­rym po­wiem że
większość spraw nie ma sen­su
a war­tości wy­mykają się.

Ludzie umierają tak nag­le
ko­ty i psy trwają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 września 2016, 21:52

Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne miłości.
Każde będzie niewys­tar­czające, niesprawiedliwe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2016, 12:02

44

Szli wzburze­ni pośród mgieł
Wiel­ki ko­rowód jas­nych głów
Szli ra­dośnie bo no­wy nas­tał dzień
Uj­rze­li wreszcie słońce

Ty­siące myśli o jed­nym zwycięstwie
Marze­nie o wol­ności łat­we do wypowiedzenia
Pus­tka niemożności w ból niepodjętych czynów
O ile cięższa od kaj­dan z bag­netów i lśniących kul

Oczy roz­strze­lanych, pus­te i nieruchome
Ciała rzu­cone na bruk, stru­gi krwi, czer­wo­na ściana
Zim­na dłoń którą można było kiedyś ogrzać
Ja­kie ser­ce bi­je w człowieku dla ta­kich czynów ? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 sierpnia 2016, 11:57

Tylko patrzę

Do­tykam twarzy
W lus­trze wygląda sza­ro i nijak
Przez to wiem jak bardzo
Ce­na ak­ceptac­ji by­wa zabójcza

Pat­rzę na was przy­jaciele
Jak prze­wija­cie się w gęstej mgle
Gaśniecie dla mnie bo nie mam w ser­cu
Wrażli­wej i tkli­wej tęskno­ty

Roz­sma­kowałem się w ludzkich spojrzeniach
Słod­ki lecz cier­pki to dar z pog­ra­nicza perwersji
Bo kto się przyz­na ? 
Nie tyl­ko mnie zżera ból od środ­ka
Ha co za ukojenie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2016, 15:02

Ale świt !

Nad­chodzi świt, niemal mnie dotyka
Zwyczaj­ny kęs zbyt lek­ko przełknięty
Myśl nie pot­rze­buje święte­go progu
Gdzie do­mu ściany zam­knięte bronią

Niewiele jest świateł w ciemności
Sidła słabości, jak roz­postar­te
Ra­miona kochan­ki w tęsknocie
Całującej częściej podobiznę
Niż us­ta nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lutego 2016, 19:12

Kos

Przyszedłem przy­pad­kiem
Tak to widzę
Koło życia, według in­nych
Życie w ko­le,
A częściej w kwad­ra­cie mo­nito­ra, ścian.

Pus­tka, spokój moim zwycięstwem
Ona mnie wy­pełnia i określa

Nie wsta­je jak słowik
Nie śpiewam jak kos

Czyż jes­tem niepewny?
Będę nie­chyb­nie smut­ny.
Ale to nie bo­les­na konieczność. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 stycznia 2016, 01:14

krzyż

Szukam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krzyż

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 września 2018, 07:40krzyż do­dał no­wy tek­st ***

8 września 2018, 00:31krzyż do­dał no­wy tek­st Camelot

20 lipca 2018, 01:15krzyż do­dał no­wy tek­st Ciernie

19 września 2016, 23:13RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

19 września 2016, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st ***

26 sierpnia 2016, 21:57RozaR sko­men­to­wał tek­st 44

26 sierpnia 2016, 12:45krzyż sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

26 sierpnia 2016, 12:14krzyż sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

26 sierpnia 2016, 12:12Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

21 lipca 2016, 20:21Naja sko­men­to­wał tek­st Tylko pat­rzę